Informace pro klienty

Provozní doba

Pracoviště SPC Rychnov nad Kněžnou je pro veřejnost otevřeno v pracovní dny v době od 7:30 do 15:30 hodin. 
 
Poradenské služby jsou klientům poskytovány na základě předchozího objednání, které je možné učinit buď osobně, telefonicky či e-mailem prostřednictvím objednávkového formuláře (Žádost o poskytnutí poradenské služby). Objednávkový formulář a podrobnější informace k objednání lze nalézt na webových stránkách jednotlivých pracovišť přístupných z hlavní stránky organizace www.pppkhk.cz. 
 
 

Jak probíhá návštěva centra

 • Na základě pozvánky (poštou, e-mailem) nebo na základě předchozí telefonické domluvy se klient, nezletilý klient v doprovodu svého zákonného zástupce, dostaví do prostor SPC (3. NP budovy). V čekárně je následně kontaktuje odborný pracovník.

 • V pracovně odborného pracovníka následuje úvodní rozhovor, v němž dochází k upřesnění požadavků a očekávání klienta. Klient je informován o povaze, rozsahu, trvání, cílech a postupech poskytované poradenské služby, stejně jako o prospěchu a všech předvídatelných  důsledcích, které mohou vyplynout z poskytování poradenské služby, i o možných následcích, pokud tato služba nebude poskytnuta.

 • Souhlas s poskytnutím poradenské služby dává klient, v případě nezletilého klienta jeho zákonný zástupce, podepsáním informovaného souhlasu. S textem informovaného souhlasu je možné se seznámit ještě před samotnou návštěvou centra - Informovaný souhlas s poskytnutím poradenské služby.

 • V případě, že se jedná o první návštěvu klienta v centru, je s ním, v případě nezletilého klienta s jeho zákonným zástupcem, veden podrobný anamnestický rozhovor týkající se dosavadního vývoje klienta a dalších okolností, které jsou pro jeho vyšetření důležité.

 • Vyšetření probíhá bez přítomnosti zákonného zástupce (je-li dítě schopno tuto situaci zvládnout). Zákonný zástupce dítěte může po sepsání anamnestických dat prostory centra opustit a vrátit se zpět ve smluvenou dobu. S ohledem na výše uvedené doporučujeme si na návštěvu centra vyhradit min. 2 hodiny.

 • Jak v kontaktu s klientem, tak v kontaktu s jeho zákonnými zástupci jednají odborní pracovníci centra vždy v rámci profesionální etiky a nepřekračují hranice svých odborných kompetencí.

 • Logopedické vyšetření trvá v závislosti na řešeném problému cca 1 hodinu, speciálně pedagogické vyšetření cca 2 hodiny, komplexní vyšetření trvá zpravidla 2 – 3 hodiny.  Dítěti je dle potřeby poskytnuta přestávka na jídlo a odpočinek. Časové dotace se vždy přizpůsobují potřebám klientů.

 • Po skončení vyšetření je klient, v případě nezletilého klienta i jeho zákonný zástupce, podrobně informován o výsledcích vyšetření včetně navrhovaných výchovných či výukových opatření. V závěrečném rozhovoru je mimo jiné poučen o svých právech vztahujících se k poskytované poradenské službě. V případě potřeby je s ním domluven termín další návštěvy, konzultace ...

 • Z vyšetření je zpravidla vypracována písemná zpráva a v případě potřeby i Doporučení školského poradenského zařízení obsahující návrh odpovídajících úprav vzdělávání.

Co vzít s sebou

 • Vzhledem k délce trvání doporučujeme vzít pro dítě  svačinu a pití.

 • V případě školáků (i studentů) vezměte s sebou školní sešity, žákovskou knížku, portfolia, případně další grafické výstupy.

 • Neopomeňte přinést zprávy z jiných odborných vyšetření, byla-li realizována (především neurologického, psychiatrického, psychologického, logopedického, foniatrického ...).  

 • Přezůvky nejsou třeba.